کودکان اوتیستیک

رفتارهای خود تحریکی در کودکان اوتیستیک
مرداد, 1398 بدون نظر روانشناسی عمومی
 کودکان اوتیستیک ، معمولا تحریک شدن از جانب خودشان را بیشتر می پسندند و در هر حالی سعی بر خود تحریکی دارند و به وسیله همین رفتارهای خود تحریکی از دنیای واقعی خود دور می شوند و در دنیای دیگری پنهان می گردند. رفتارهای خود تحریکی در کودکان اوتیستیک ...
ادامه مطلب