در مرکز مشاوره گروه همراه دوره های تخصصی ویژه روانشناسان برگزار می گردد:

* برگزاری دوره های آموزشی آزمون های روانی

* برگزاری دوره های آموزشی تربیت حرفه ای مشاور و روانشناس

* برگزاری دوره های  مشاوره پایانامه و مشاوره آماری  ویژه دانشجویان

* و …