ارتباطات و آزمون های زناشویی

آزمون شماره 1- آزمون بی احترامی در روابط زوجین

آزمون شماره 2- مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

آزمون شماره 3- آیا لیلی و مجنون واقعی هستید؟

آزمون شماره 4- صمیمیت اجتماعی-تفریحی

آزمون شماره 5- صمیمیت جسمی

آزمون شماره 6- صمیمت روانشناختی

آزمون شماره 7- صمیمیت زمانی

آزمون شماره 8- صمیمیت زیباشناختی

آزمون شماره 9- صمیمیت معنوی

آزمون شماره 10- صمیمیت جنسی