آزمون های بالینی

این آزمون ها عبارتند از:

آزمون شماره 1: آیا زندگی شخصی شما منبع استرس است؟

آزمون شماره 2: مقیاس ارزیابی توانایی جر و بحث بیهوده

آزمون شماره 3: مقیاس عزت نفس روزنبرگ